case study proforma how to write an essay english pdf